Stadgar


Stadgar för Strands Båtklubb


Strands Båtklubb, nedan kallad Båtklubben, bildades den 24 april 1991 och har sitt säte i
Strand, Falu kommun, Dalarnas län.


Stadgarna är presenterade och antagna vid årsmöte den 23 april 2019 samt vid årsmöte den 21
april 2020. Stadgarna ersätter tidigare stadgar som gällt från årsmötet den 23 mars 2017.


1. Ändamål och syfte
Båtklubben är en ideell förening vars ändamål och syfte är:
• att främja båtlivsverksamhet i Strand med omnejd och skapa förutsättningar för en
gemenskap mellan medlemmarna,
• att verka för god sjösäkerhet och gott omdöme till sjöss,
• att bevara Strands gamla ångbåtshamn samt vårda miljön kring sjön,
• att bereda bryggplatser i första hand till bybor eller närboende som har anknytning till
byn.


Klubben ska genom dels eget aktivt engagemang, dels via Runns Båtförbund och Svenska
Båtunionen föra medlemmarnas talan i båtpolitiska frågor. Klubben ska vara ansluten till
Svenska Båtunionen via Runns Båtförbund.


2. Medlemskap – kategorier, rättigheter och skyldigheter, uppsägning och uteslutning
Medlemskap sker genom att kontakt tas med styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny
medlem. Medlemskap kan erhållas av alla som ansluter sig till Båtklubbens ändamål och
syfte.


Båtklubben har tre medlemskategorier:
• Stödmedlem (medlem utan bryggplats),
• Medlem med bryggplats,
• Hedersmedlem.


Årsmötet utser hedersmedlem på styrelsens förslag. Till hedersmedlem utses den eller de
medlemmar som på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat Båtklubben. Sådant medlemskap
gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att betala årsavgift (medlemsavgift)
men är inte befriad från skyldighet att betala avgift för båtplats.


Medlemskap i Båtklubben innebär att man förbinder sig att följa Båtklubbens stadgar,
ordningsregler och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Stadgar och ordningsregler ska finnas
tillgängliga. Medlemskap innebär att man har tillgång till Båtklubbens byggnader och
anläggningar.


Medlemskap innebär möjlighet att få plats i kö för bryggplats eller erhålla bryggplats enligt de
regler som upprättas i särskilt avtal för bryggplatser.


• Endast medlemmar som är båtägare kan få disponera bryggplats.
• Bryggplatsen är personlig. Den kan inte ärvas.
• Styrelsen ansvarar för all andrahandsuthyrning. Innehavaren av bryggplatsen får inte
hyra ut sin plats.
• Om en innehavare av bryggplats inte utnyttjat sin plats under två år så går
bryggplatsen tillbaka till klubben det tredje året.
• Senaste datum för anmälan att bryggplatsinnehavare avser använda sin bryggplats är
15 juni. Om besked inte erhålls så kan styrelsen hyra ut bryggplatsen det året.


Medlem som vill utträda ur Båtklubben ska skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem
som inte erlagt fastställd årsavgift inom föreskriven tid kan efter styrelsens prövning anses ha
utträtt ur Båtklubben. Medlem som inte erlagt fastställd avgift för bryggplats inom föreskriven
tid kan efter styrelsens prövning anses ha förlorat sin rätt till bryggplats. På styrelsens förslag
kan medlem, av årsmöte eller extra möte, uteslutas ur Båtklubben om medlem:
• motverkar Båtklubbens syften,
• skadar Båtklubbens intressen,
• inte fullgör de skyldigheter som är stadgade.


För sådant beslut fordras minst 2/3 majoritet. I kallelsen till sådant möte ska framgå att
uteslutningsärende kommer att tas upp. Medlem som är föremål för uteslutningsärende, ska
kallas skriftligen. Kallelsen ska innehålla styrelsens motivering för uteslutningsprövning.


3. Beslutande instanser
Klubbens beslutande instanser är
• årsmöte,
• extra möte,
• styrelsen.


4. Verksamhetsår
Klubbens verksamhetsår omfattar kalenderår, perioden från 1 januari till och med 31
december.


5. Avgifter
Samtliga avgifter fastställs av årsmötet.


6. Möten
Årsmöte hålls i mars månad. Extra möte hålls om styrelsen bestämmer det eller om 1/10 av
Båtklubbens medlemmar begär det. Styrelsemöten hålls erforderligt antal gånger ger per år.
Styrelsemöte ska hållas om minst tre styrelseledamöter begär det. Styrelsen bestämmer
tidpunkt och plats för möte. Kallelse och dagordning för årsmöte och extra möte översänds till
medlemmarna senast tre (3) veckor före mötet. Motioner och ärenden till årsmötet ska vara

styrelsen tillhanda senast två (2) veckor före mötet. Styrelsen ska tillhandahålla
verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse tillgängliga i Båtklubbens lokal senast
en vecka före årsmötet.


Årsmötets dagordning ska omfatta följande:
1. Årsmötets öppnande.
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande.
3. Val ordförande och sekreterare för årsmötet.
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse.
6. Revisionsberättelse.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
8. Fastställande av avgifter för det nya verksamhetsåret.
9. Motioner till årsmötet.
10. Val av ordförande och kassör.
11. Val av styrelseledamöter.
12. Val av två styrelsesuppleanter.
13. Val av två revisorer (för 2 år, växelvis vartannat år).
14. Val av en revisorsuppleant för 1 år.
15. Val av Valberedning.
16. Övriga Frågor.


7. Rösträtt, beslut och val
Årsmöte och extra möte är beslutsmässiga med det antal medlemmar, som röstlängden
(närvarande medlemmar) uppvisar. Varje närvarande medlem har enligt röstlängden en röst.
Röstning med fullmakt medges inte. Alla ärenden avgörs med enkel majoritet.


Röstning sker genom öppen omröstning utom för de fall att någon begär sluten omröstning
som då gäller. Vid lika röstetal ska lottning avgöra.


8. Styrelsens ansvar
Styrelsens ansvar är att representera Båtklubben och vara dess verkställande organ. Styrelsen
ska förvalta Båtklubbens ekonomi samt utse firmatecknare och besluta om övriga attesträtter.
Båtklubbens styrelse ska förbereda årsmöte och extra möte, samt upprätta och vidmakthålla
ordningsregler för Båtklubben. Styrelsen ska också lämna erforderliga rapporter till externa
organisationer (Båtförbund, myndigheter etc).


Styrelsen ska bestå av:
• Ordförande
• Sekreterare
• Kassör
• Ordinarie ledamöter


Ordförande utses vid årsmöte vartannat år, mandatet omfattar två år. Övriga fyra
styrelseledamöter ska styrelsen få mandat att fördela internt: Det gäller således uppgifterna
kassör, sekreterare och två ordinarie ledamöter. Dessa fyra styrelseposter ska besättas genom
val vid årsmöte och gälla för två år. Varje år väljs växelvis två av dessa fyra ledamöter.


Suppleanter väljs för en tid av ett år. Styrelsen ska bestå av udda antal ledamöter. Styrelsen är
beslutsmässig då minst halva styrelsen är närvarande. Vid lika röstetal har mötesordföranden
utslagsröst.


9. Revision
Klubbens verksamhet granskas årligen av två revisorer, vilka väljs växelvis varje årsmöte.
Vart annat år väljs en revisorssuppleant för en tid av två år. Kassören ska överlämna för
revision erforderliga handlingar till revisorerna senast två veckor före årsmötet.
Revisionsberättelsen ska överlämnas till styrelsen senast en vecka innan årsmötet.


10. Valberedning
Valberedningen består av tre ledamöter, alla valda av årsmöte för en tid intill nästa årsmöte.
En av ledamöterna utses av årsmötet att vara valberedningens sammankallande.
Ledamot av styrelse, styrelsesuppleant, revisor eller revisorsuppleant, får inte ingå i
valberedningen.


11. Stadgeändring
Finns förslag till stadgeändring ska detta anges i kallelse till årsmöte eller extra möte.
Förslaget ska finnas tillgängligt i Klubbhuset. För att ett ändringsförslag ska kunna antas,
måste det godkännas med minst 2/3-dels majoritet vid två på varandra följande årsmöten eller
extra möten, varav minst ett möte ska utgöras av årsmöte. Vid andra godkännandet börjar de
nya stadgarna omedelbart att gälla.


12. Klubbens upplösning
Beslut om Båtklubbens upplösning skall, för att vara giltig, fattas med 3⁄4-dels majoritet av
närvarande, röstberättigade medlemmar, vid två på varandra följande årsmöten.
I kallelser till dessa årsmöten, ska anges att förslag om Båtklubbens upplösning finns.
I händelse av Båtklubbens upplösning, ska Båtklubbens tillgångar tillfalla ett ändamål, som
gagnar fritidsbåtlivet på verksamhetsorten. Precisering av detta ska ske samtidigt som beslut
om upplösning sker.